X

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
euroimmundna.pl

§ 1

Definicje

 1. Badania laboratoryjne – czynności diagnostyki laboratoryjnej po myśli art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej będące świadczeniami zdrowotnymi.
 2. Baza dietetyków – usługa elektroniczną świadczona przez EUROIMMUN w ramach Serwisu internetowego, polegająca na udostępnianiu danych dietetyków, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Blog – Usługa elektroniczna świadczona przez EUROIMMUN w ramach Serwisu internetowego, stanowiąca stronę internetową poświęconą działalności gospodarczej EUROIMMUN oraz innym wydarzeniom z nią związanym, na której publikowane są teksty oraz inne materiały o charakterze informacyjnym i marketingowym, umożliwiające zapoznanie się m.in. z nowościami z zakresu badań laboratoryjnych oraz z aktualną ofertą EUROIMMUN.
 4. Dietetyk – osoba, która pracuje, jako dietetyk oraz ukończyła kurs online organizowany przez EUROIMMUN dotyczący m.in. diagnostyki i prowadzenia pacjentów z celiakią lub indywidualne szkolenie z Doradcą Medycznym i otrzymała w związku z tym certyfikat.
 5. EUROIMMUN – spółka „EUROIMMUN POLSKA” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-543) przy ul. Widnej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011824, NIP: 8992364659, REGON: 932230081, adres poczty elektronicznej: diagnostyka@euroimmun.pl, nr telefonu: +48 71 364 45 96 oraz wpisana na listę medycznych laboratoriów diagnostycznych, prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, pod numerem 3328.
 6. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna świadczona w formie interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie internetowym, umożliwiającego złożenie Zamówienia.
 7. Klient:
  • osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z EUROIMMUN, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usług elektronicznych.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto – Usługa elektroniczna; część systemu informatycznego EUROIMMUN, do którego dostęp posiada wyłącznie Klient po uprzednim zalogowaniu się przy użyciu indywidualnej nazwy (loginu) i hasła, w ramach, której Klient posiada dostęp do oferowanych towarów i usług świadczonych w Sklepie internetowym.
 10. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez EUROIMMUN zgodnie z postanowieniami polityki prywatności obowiązującej u EUROIMMUN, dostępnej pod adresem internetowym: https://euroimmundna.pl/polityka-prywatnosci/.
 11. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz sposób świadczenia przez EUROIMMUN usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży lub świadczenia usług.
 13. Sklep internetowy – sklep internetowy EUROIMMUN dostępny pod adresem strony internetowej www.euroimmundna.pl.
 14. Serwis internetowy – strona internetowa www.euroimmundna.pl. lub jej subdomeny.
 15. Towar – dostępne do nabycia za pośrednictwem Sklepu internetowego rzeczy ruchome.
 16. Umowa – umowa sprzedaży Towaru lub świadczenia usługi Badania laboratoryjnego, zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu internetowego, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez EUROIMMUN na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego, w szczególności Konto, Formularz zamówienia, Newsletter, Baza dietetyków i Blog.
 18. Wynik – wynik przeprowadzonego przez EUROIMMUN badania laboratoryjnego.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towarów lub Usług, miejsce dostawy, formę płatności.

 

§ 2

Zasady korzystania z Usług elektronicznych

 1. Korzystanie z Usług elektronicznych jest dobrowolne i nieodpłatne. Umowa o korzystanie z Usług elektronicznych jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu internetowego bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pisemnie na adres siedziby EUROIMMUN lub za na adres poczty elektronicznej: diagnostyka@euroimmun.pl. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko Klienta oraz login, którym Klient posługiwał się podczas logowania do Konta.
 3. EUROIMMUN zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu internetowego z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności.
 4. EUROIMMUN zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie EUROIMMUN wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 5. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu internetowego, w tym postanowienia dotyczące cookies, oraz wszelkie informacje w zakresie funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści oferowanych przez EUROIMMUN Usług elektronicznych, wprowadzanych przez EUROIMMUN do systemu teleinformatycznego Klienta (tj. plików cookies), określone są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem internetowym: https://euroimmundna.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z Usług elektronicznych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług elektronicznych zostanie udostępniona w Serwisie internetowym.
 2. Do korzystania z Serwisu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputera, laptopa itd.) z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej, wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej).
 1. EUROIMMUN zaleca, by urządzenie, z którego korzysta Klient, było wyposażone w system antywirusowy z aktualną wersją definicji wirusów, skuteczną zaporę bezpieczeństwa, miało zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej w zakresie bezpieczeństwa, a także posiadało aktywną funkcję odbierania plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce internetowej.

 

§ 4

Konto

 1. Zawarcie Umowy możliwe jest jedynie przez Klientów posiadających Konto.
 2. Do założenia Konta wymagane jest łącznie:
  • podanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu Klienta;;
  • zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz ich zaakceptowanie poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru podczas rejestracji;
  • kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”;
 3. Login powinien składać, z co najmniej 6 znaków i może zawierać: litery, cyfry oraz znaki specjalne. Hasło dostępu powinno się składać, z co najmniej 8 znaków, w tym, z co najmniej 1 cyfry lub znaku specjalnego, co najmniej 1 dużej litery i co najmniej 1 małej litery. Klient powinien zachować login i hasło dostępu w tajemnicy i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 4. Logowanie do Konta następuje poprzez podanie loginu oraz hasła dostępu Klienta.
 5. Zmiana hasła dostępu następuje poprzez:
  • skorzystanie, po zalogowaniu się na Konto, z funkcji „Zmiana hasła”, dostępnej w zakładce „Dane konta”, lub
  • kliknięcie na przycisk „Zapomniałeś hasła?”, dostępny w panelu logowania pod adresem internetowym: https://euroimmundna.pl/moje-konto/, podanie loginu lub adresu poczty elektronicznej i wykonaniu czynności wskazanych w nadesłanej wiadomości e-mail.
 6. Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma możliwość sprawdzenia statusu złożonego Zamówienia, edytowania adresów rozliczeniowego i dostawy, a także zmiany hasła dostępu i loginu.
 7. Klient ma obowiązek chronić swoje login i hasło dostępu oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła dostępu osobom trzecim.
 8. Konto jest niezbywalne. Każdy Klient obowiązany jest posiadać odrębne Konto.

§ 5

Formularz zamówienia

 1. Zamówienie składa się za pomocą Formularza zamówienia, dostępnego w Sklepie internetowym.
 2. Formularz zamówienia dostępny jest po wyborze i dodaniu do elektronicznego koszyka Towaru lub Badania laboratoryjnego.
 3. W Formularzu zamówienia niezbędne jest wybranie przez Klienta formy wysyłki oraz podanie: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu (adresu dostawy), adresu poczty elektronicznej. Opcjonalnie, Klient może podać również numer mieszkania, numer telefonu, nazwę firmy, NIP oraz określić uwagi do Zamówienia.
 1. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamów i zapłać”, Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych.

§ 6

Baza dietetyków

 1. EUROIMMUUN prowadzi Bazę dietetyków, w tym dietetyków przyjaznych celiakom, w której udostępnia dane Dietetyków, którzy ukończyli kurs online organizowany przez EUROIMMUN lub indywidualne szkolenie z doradcą medycznym i otrzymali w związku z tym certyfikat.
 2. Dane Dietetyka zostają umieszczone w Bazie dietetyków na podstawie nieodpłatnej umowy o świadczenie usług zawartej poprzez wypełnienie specjalnego formularza, udostępnionego Dietetykowi przez EUROIMMUN. Dietetyk zainteresowany udostępnieniem swoich danych w Bazie dietetyków podaje w formularzu imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail i numer telefonu.
 3. Dietetyk, którego dane zostały udostępnione w Bazie dietetyków, może w każdej chwili wypowiedzieć umowę, informując o tym EUROIMMUN mailowo lub pisemnie. W tej sytuacji EUROIMMUN niezwłocznie usunie jego dane z Bazy dietetyków, a jego dane będą przetwarzane tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń przez EUROIMMUN, na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 4. EUROIMMUN zastrzega, że udostępnienie formularza, umożliwiającego zawarcie umowy o świadczenie usług, o której mowa powyżej, następuje według jej uznania i nikt nie może skutecznie domagać się jego udostępnienia, czy też zawarcia przedmiotowej umowy w jakichkolwiek inny sposób.

 

§ 7

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Na zasadach przewidzianych Regulaminem, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usług elektronicznych przez EUROIMMUN oraz z działaniem Serwisu internetowego.
 2. Reklamacje mogą być składana:
  • pisemnie na adres: „EUROIMMUN POLSKA” Sp. z o. o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław, z dopiskiem „Laboratorium EUROIMMUN DNA”,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: diagnostyka@euroimmun.pl.
 3. Podanie następujących informacji pozwoli przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji:
  • okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • określenie żądania,
  • danych do kontaktu.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.

§ 8

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego

 1. Klient może zawrzeć w ramach Sklepu internetowego Umowę o przeprowadzenie Badania laboratoryjnego lub Umowę sprzedaży Towarów.
 2. Umowę może zawrzeć wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Unii Europejskiej lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Dostawa Towaru lub realizacja Badania laboratoryjnego dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej i państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i odbywa się na adres wskazany w Formularzu zamówienia.
 4. Wszystkie podane w Sklepie internetowym informacje o Towarach i Badaniach laboratoryjnych dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 k.c.
 5. Ceny Towarów i Badań laboratoryjnych wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Umowa pomiędzy Klientem a EUROIMMUN zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia Zamówienia poprzez kliknięcia przycisku „Zamów i zapłać” w Formularzu zamówienia.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, EUROIMMUN przesyła na podany w Formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, stanowiące równocześnie jego potwierdzenie (dalej: „Oświadczenie”). Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższego oświadczenia zostaje zawarta Umowa między Klientem a EUROIMMUN.
 8. Oświadczenie zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy, w szczególności rodzaj zamówionego Towaru lub Badania laboratoryjnego, całkowitą cenę do zapłaty oraz formę wysyłki.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu w Sklepie internetowym oraz przesłanie Klientowi na podany w Formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej Oświadczenia. Treść zawartej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym EUROIMMUN.
 10. EUROIMMUN umożliwia następujące metody płatności:
  • przelew tradycyjny na rachunek bankowy EUROIMMUN (wskazany w procesie składania Zamówienia oraz w Oświadczeniu);
  • za pośrednictwem serwisu operatora płatności elektronicznych PayU (płatność online).
 11. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez EUROIMMUN, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą.
 12. Do każdego Zamówienia EUROIMMUN wystawia fakturę VAT na podstawie danych wskazanych w Formularzu zamówienia.
 13. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty całości ceny na rachunku bankowym EUROIMMUN.
 14. Dostawa Towaru lub zestawu służącego do pobrania materiału biologicznego, niezbędnego do wykonania Badania laboratoryjnego (dalej: „Zestaw pobraniowy”) do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Koszt dostawy różnić się może w zależności od kraju dostawy, wielkości (gabarytów) lub/i wagi przesyłki. Koszt wybranego sposobu dostawy wskazany jest w Formularzu zamówienia oraz w Oświadczeniu.
 15. EUROIMMUN udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  • dostawa do punktu odbioru – paczkomat InPost
 16. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia w pierwotnym terminie, EUROIMMUN niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, tj. np. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
 17. EUROIMMUN ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie internetowym. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 18. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości, Klient powinien w miarę możliwości, w obecności przewoźnika sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie EUROIMMUN. Jeśli przesyłka wygląda na uszkodzoną, EUROIMMUN zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta.

 

§ 9

Badanie laboratoryjne

 1. Przeprowadzenie Badania laboratoryjnego możliwe jest jedynie po podaniu danych osobowych Klienta i udzieleniu przez niego zgód przewidzianych w Formularzu zamówienia, w tym zgody na przeprowadzenie diagnostyki.
 2. Klient powinien przed zapoznaniem się z Wynikiem badania laboratoryjnego rozważyć korzyści i ryzyka, łącznie z aspektem psychologicznym, wynikające z przeprowadzenia badania.
 3. W przypadku badań markerów nowotworowych Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku pozostałej diagnostyki molekularnej, badanie genetyczne osoby niepełnoletniej może być przeprowadzone jedynie dla jej bezpośredniej korzyści.
 4. EUROIMMUN może udostępnić Klientowi zestaw pobraniowy lub też Klient może zlecić badanie pobranego już materiału biologicznego. Przesłanie Zestawu pobraniowego jest odpłatne.
 5. EUROIMMUN zastrzega sobie możliwość ponownego pobrania materiału biologicznego w sytuacjach, gdy nie jest możliwe wydanie informatywnego wyniku z przyczyn niezależnych od EUROIMMUN.
 6. EUROIMMUN nie ponosi odpowiedzialności za Wynik w przypadku błędnego samodzielnego pobrania materiału biologicznego lub nieprawidłowego zabezpieczenia materiału, na skutek postępowania niezgodnie z instrukcją EUROIMMUN.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za autentyczność dostarczonego materiału biologicznego oraz za podanie prawidłowych informacji dotyczących tożsamości osoby, od której pobrany materiał pochodzi.
 8. Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec EUROIMMUN z roszczeniami dotyczącymi naruszenia ich praw na skutek wykonania Umowy zawartej w sprzeczności z poprzedzającymi postanowieniami Regulaminu, Klient zwolni EUROIMMUN z tych roszczeń i zobowiązany będzie zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich w pełnej wysokości. W razie poniesienia przez EUROIMMUN jakichkolwiek wydatków, w szczególności z tytułu odszkodowań, grzywien, bądź też innych kosztów w związku z roszczeniami osób trzecich, Klient zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu tych kwot.
 9. Wynik ma charakter prywatny i nie wiąże organów władzy publicznej, sądów czy też organów ścigania.
 10. Czas realizacji Umowy (z wyłączeniem czasu dostawy Zestawu pobraniowego) różni się w zależności od rodzaju Badania laboratoryjnego i jest każdorazowo wskazywany w opisie badania umieszczonym w Sklepie internetowym. Czas dostawy Zestawu pobraniowego wynosi do 8 dni roboczych, natomiast czas przeprowadzenia Badania laboratoryjnego, liczony od dnia otrzymania przez EUROIMMUN Zestawu pobraniowego, wynosi od 10 do 25 dni roboczych, w zależności od rodzaju Badania laboratoryjnego.
 11. Wynik jest dostępny na Koncie Klienta w terminie wskazanym powyżej. Informacja o zamieszczeniu na Koncie Wyniku jest przesyłana na adres poczty elektronicznej Klienta.
 12. EUROIMMUN umożliwia przesłanie Wyniku listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru w przypadku zgłoszenia przez Klienta takiego żądania na adres diagnostyka@euroimmun.pl w terminie do dnia otrzymania przez EUROIMMUN próbki do badania. Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztu przesyłki wyniku w kwocie 9,40 zł.

 

§ 10

Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy

  1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (dalej: „Prawo odstąpienia”) bez podania przyczyny.
  2. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia:
   • zawarcia Umowy – w przypadku zawarcia Umowy, której przedmiotem są Badania laboratoryjnego;
   • objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik – w przypadku zawarcia Umowy, której przedmiotem są Towary.
  3. W celu realizacji Prawa odstąpienia należy złożyć EUROIMMUN oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przesyłając je na adres: EUROIMMUN DNA Laboratorium, ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław, lub na adres poczty elektronicznej EUROIMMUN: diagnostyka@euroimmun.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą.
  6. Klient, który skorzystał z dostarczenia EUROIMMUN oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
  7. EUROIMMUN niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. EUROIMMUN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
  8. Jeżeli przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, EUROIMMUN wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania EUROIMMUN do osobistego odbioru Towaru.
  9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar EUROIMMUN lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
  10. W przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, EUROIMMUN nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  11. Towar należy zwrócić na adres: ”EUROIMMUN POLSKA” sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław, z dopiskiem „EUROIMMUN DNA Laboratorium”.
  12. Jeżeli przedmiotem Umowy jest wykonanie Badania laboratoryjnego, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o żądaniu rozpoczęcia wykonywania tego Badania laboratoryjnego przez EUROIMMUN przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. W takim przypadku, jeżeli Klient wykonuje Prawo odstąpienia od zawartej Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
  13. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli EUROIMMUN wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez EUROIMMUN utraci prawo odstąpienia od umowy,
   • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 11

Przedsiębiorcy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Przedsiębiorców.
 2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach niniejszego paragrafu a pozostałymi postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego paragrafu.
 3. EUROIMMUN przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje wykonuje się poprzez przesłanie stosownego oświadczenia.
 4. EUROIMMUN może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia.
 5. EUROIMMUN ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranej przez Przedsiębiorcę metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
 6. Z chwilą wydania przez EUROIMMUN Towaru wybranemu przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. EUROIMMUN nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru.
 7. W przypadku dostawy Towaru dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Towaru w przypadku Przedsiębiorców jest faktura.
 9. Odpowiedzialność EUROIMMUN z tytułu rękojmi za Towar w stosunku do Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 10. Wszelkie spory pomiędzy EUROIMMUN a Przedsiębiorcą zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę EUROIMMUN.

§ 12

Prawo autorskie

 1. Treści, grafiki, zdjęcia umieszczone w Serwisie internetowym są utworami, a w konsekwencji chronione są zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Rozpowszechnianie utworów umieszczonych w Serwisie internetowym bez zgody EUROIMMUN jest niedozwolone.

 

§ 13

Zmiany Regulaminu

 1. EUROIMMUN zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenia na EUROIMMUN określonych obowiązków przez organy państwowe, zmiany danych EUROIMMUN, a także w celu usprawnienia działania Serwisu internetowego i obsługi Klientów, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana w Serwisie internetowym wraz z zestawieniem wprowadzanych zmian. Ponadto, Klient posiadający Konto zostanie powiadomiony o zmianach poprzez przesłanie na podany adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie wprowadzanych zmian.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w drodze wskazanej w ust. 2 powyżej nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany.
 4. Jeśli Klient posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie EUROIMMUN w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej
  euroimmundna.pl  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Podstawą prawną dla wprowadzenia Regulaminu jest art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oraz Usług elektronicznych w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityką Prywatności, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej EUROIMMUN oraz praw i wolności osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2019 r.